Kto sa rozumie pod pojmom „byť dotknutou osobou“?

Dotknutou osobou ste Vy ako osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané alebo ktorej sa spracúvané osobné údaje týkajú.

Čo je to poučenie dotknutej osoby?

Toto poučenie vysvetľuje ako budeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli a zároveň uvádza Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na realizáciu sprostredkovania zamestnania a obsadenia inzerovanej pracovnej pozície vhodným uchádzačom o zamestnanie. V prípade neposkytnutia osobných údajov dotknutou osobou, nebude prevádzkovateľ schopný plniť svoje povinnosti.

MM Jobs s.r.o.  so sídlom Thurzova 442/16 03601 Martin Slovensko, IČO: 50320602 ako prevádzkovateľ webového sídla https://www.mmjobs.sk/ (ďalej len „prevádzkovateľ“), že na
zabezpečenie ochrany práv dotknutých osôb prijíma primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov. Ďalej zaviedol transparentný systém
zaznamenávania bezpečnostných incidentov a otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných
osôb. Informácie sa môžu týkať konkrétnej osoby telefonicky alebo emailom

Martin Chrašč a Ing. Marcela Sochová

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Telefónne číslo:
+421 914 131 430
+421 905 458 925
Email:info@mmjobs.sk

Uvádzame informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v zmysle nariadenia EP a
Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a
zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ao zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len:
„zákon o ochrane osobných údajov“).

1. Pre

MM Jobs s.r.o. Thurzova 442/16 03601 Martin Slovensko, IČO: 50320602

Vaše údaje spracúvame pre osobné účely ako spoločnosť. To znamená, že moje stanovujeme účely,
pre ktoré vaše osobné údaje splníme, určujeme spracúvanie prostriedkov a zodpovedáme za ich
riadne vykonanie.

2. Zoznam našich sprostredkovateľov a príjemcov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje

Pri návšteve nášho webového sídla https://www.mmjobs.sk/ a pri využití možností vyplnenia kontaktného
formulára Vaše údaje spracúvate aj ďalší subjekt, ktorý sa nachádza v postavení sprostredkovateľa alebo

PredmetTyp služby
WEBISION s.r.o.,
Hlavná 53/25, 091 01 Stropkov,
IČO: 52 852 725
Tvorba a správa webových stránok
Websupport s.r.o.,
Karadžičova 12
821 08 Bratislava
IČO: 36 421 928
Hostingové služby

3. Účel spracúvania osobných údajov

V mene spoločnosti MM Jobs s.r.o. ako prevádzkovateľ, získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujete na poskytnutie plnohodnotnej služby – pri poskytovaní klientskej a produktovej ponuky, alebo pri vybavovaní prípadnej podpory vzniknutých reklám. Účely spracúvania osobných údajov pri jednotlivých procesných krokoch sú:

• Pri komunikácii s klientmi telefonicky, osobne, prostredníctvom elektronickej/papierovej pošty alebo prostredníctvom online kontaktného formulára spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie GDPR – oprávnený záujem za reakciu na Váš podaný dopyt/podnet alebo otázku týkajúcu sa poskytovaných služieb a dodávaných produktov, kedy je potrebné overiť relevantnosť požiadaviek, alebo prípadný následný kontakt Vás ako dotknutej osoby

• V prípade prejavenia záujmu o naše služby, pri vytváraní zmlúv a zriadení týchto služieb telefonicky, osobne, formou elektronickej/papierovej pošty spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie GDPR – kde spracúvanie údajov je potrebné vykonať podľa Vašich požiadaviek ako objednávateľa pred uzatvorením a potvrdením objednávky, čiže počas procesu predzmluvného vzťahu – napr. identifikácia počas vytvárania, definovania alebo úprav objednávky, určenie alebo zmeny adresy a času dodania, prípadne doplnenie iných potrebných údajov na uzatvorenie objednávky klienta

• Po potvrdení pracovno-právneho vzťahu na základe pracovnej zmluvy, medzi prevádzkovateľom MM Jobs s.r.o. a Vami ako dotknutou osobou objednávateľom, pri potrebnej kooperatívnej komunikácii s klientom, pri informovaní o osobnom stave objednávky, pri finálnom doručovaní, alebo pri príprave a vystavovaní daňového dokladu (faktúry) spracúvame údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie GDPR – kde spracúvanie údajov je potrebné pre naplnenie zmluvného vzťahu, ktorého zmluvnou stranou je však dotknutá osoba klienta

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov

•  Údaje potrebné pre odoslanie správy prostredníctvom online kontaktného formulára

Aké osobné údaje sú zbierané?

Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na realizáciu sprostredkovania zamestnania a splnenie povinností ustanovených predpismi, resp. ďalšími osobitnými predpismi, ako i osobné údaje, na ktorých spracovanie bol našej spoločnosti udelený súhlas s ich spracúvaním.

Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

Zoznam právnych základov, ktoré oprávňujú spoločnosť spracúvať osobné údaje o zamestnancovi.

Za účelom registrácie do našej databázy sú o Vašej osobe zbierané nasledovné osobné údaje

Za účelom online reakcie na pracovnú ponuku sú o Vašej osobe zbierané nasledovné osobné údaje:

Za účelom odpovede na Váš dopyt v zaslanom kontaktnom formulári, ako aj za účelom priameho marketingu v prípade udeleného súhlasu, sú o Vašej osobe zbierané nasledovné osobné údaje:

Adresa elektronickej pošty – pre potreby zaslania elektronického potvrdenia a začiatok komunikácie ako núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.

5. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré sme spracovali, alebo spracúvame v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie GDPR – v rámci záväzkov dodávateľa MM Jobs s.r.o. voči klientom, ďalej spracúvame za účelom splnenia si našich zákonných povinností, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. uchovávanie jednotlivých účtovných záznamov Vašich potvrdených objednávok 595/2003 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pre prípad splnenia splnenia povinností v zmysle právnych predpisov zákona č. z. o dani z príjmov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a pod.), musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. V prípade, že sa riadime zásadou každého minimalizácie uchovávania osobných údajov v zmysle čl. 5 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR a preto budú Vaše osobné údaje, ktoré nepodliehajú archivácii podľa osobitných právnych predpisov, vymazané alebo anonymizované.

Osobné údaje spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie GDPR – na základe oprávneného záujmu, ktoré boli získané pri reakciách na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku poskytovania služieb a dodávaných produktov, kedy bolo potrebné overiť relevantnosť požiadaviek, alebo priebežný prípadný následný kontakt klienta/dotknutej osoby, po vybavení neboli následne postúpené do predzmluvného alebo zmluvného vzťahu sú záväzne vymazané.

Ako zabezpečíte výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako: boli ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi Vami a nami ako prevádzkovateľom ; a/alebo

– zanikli všetky Vaše záväzky voči prevádzkovateľovi; a/alebo

– boli vybavené všetky Vaše reklamácie a žiadosti; a/alebo

– boli vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi Vami a nami ako prevádzkovateľom; a/alebo

– boli vyplnené všetky spracúvania, stanovené právnymi predpismi alebo spracúvania, ktoré nám poskytli súhlas, spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby; a/alebo

– uplynula lehota, na ktorú bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala; a/alebo

– bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a boli naplnené niektoré z dôvodov odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti; a/alebo

– nastala rozhodná právna skutočnosť po dokončení účelu spracovania a zároveň uplynula aj ochranná retenčná lehota vymedzená s ohľadom na princíp minimalizácie doby uchovávania osobných údajov;

– a súčasne netrvá oprávneného záujemcu prevádzkovateľa, zaniká všetky povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov dotknutej osoby (najmä na účely archivácie, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť.

Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny vymedzený účel. Ak je to možné, informuje nás dotknutú osobu, ktorej náhodne získate osobné údaje, ktoré patria o ich náhode získanej a podľa povahy jej povahy poskytneme potrebnú súčinnosť vedúceho k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu, všetky náhodne získané osobné údaje bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

V prípade záujmu o ďalšie informácie o konkrétnej dobe ochrany osobných údajov nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na našom webovom sídle

6. Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

7. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, ale vždy Vám prídeme do 30 dní od doručenia včas. Platné právne predpisy a Nariadenie GDPR, resp. Zákon Vám zabezpečuje najmä:

Právo na prístup  – Máte právo od nás potrebného o tom, či sa spracúvajú vaše osobné údaje, pokiaľ ide o získanie týchto údajov a dodatočných informácií vyplývajúcich z čl. 15 Nariadenia, resp. § 21 Zákona. V prípade, že o Vás získavame veľké údaje, môžeme od Vás niečo konkrétne, aby ste špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré Vás spracúvame.

Právo na opravu  – K tomu, aby sme vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby ste nám ich oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že Vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo práve ich opravu.

Právo na výmaz  – Ak budú splnené podmienky článku 14 Nariadenia, resp. § 23 Zákona, môžete len výmaz vašich osobných údajov. O výmaze preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa týka účelu, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a nespracovali ich za iným kompatibilným cieľom. Vaše údaje však nevymažeme ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na spracúvanie  – Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia, resp. § 24 Zákona, môžete od nás konkrétne, aby sme obmedzovali spracúvanie Vašich osobných údajov. Preto môžete žiadať napríklad počas tohto obmedzenia, ako namietať správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a nevyžadujú ste si spracúvanie údajov, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho, ako si uplatňujete práva. Vaše údaje spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, obhajovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenosnosť  – Ak je spracúvané založené na Vašom súhlase alebo vykonávaní plnenia zmluvy uzatvorenej s Vami a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo od nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré ste si získali bežne používaných strojov čitateľných formátov. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné využiť v súvislosti s plnením úloh realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

Právo na prácu voči spracúvaniu  – Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úloh realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe spracúvania osobných údajov spracúvanie osobných údajov obmedzujeme a pokiaľ neuvádzame závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje, spracúvajú alebo oslobodzujú dôvody na spracúvanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej zmazať nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme. Máte právo opakovane namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v ktorom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.

Právo podať sťažnosť  – Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore s Nariadením, resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä vo výkone výkonu práce alebo na mieste údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

Právo odvolať súhlas  – Ak je spracúvanie vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas opakovane odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. Ak sa môže zmeniť, že máte záujem znovu od nás obchodné a marketingové ponuky o naše produkty a služby, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek znovu deliť, a to kedykoľvek vyššie uvedené formou kontaktu.

8. Kontaktné údaje Úradu a zodpovednej osoby

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Adresa:
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36 064 220

Podateľňa:

pondelok – štvrtok: 8:00 – 15:00
piatok: 8:00 – 14:00

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:

Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20
Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11

Sekretariát úradu +421 2 323 132 14
Fax: +421 2 323 132 34

Hovorca:
mobil: 0910 985 794
e-mail:  hovorca@pdp.gov.sk

E-mail:

a) všeobecne:  statny.dozor@pdp.gov.sk

b) pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.:  info@pdp.gov.sk

c) webové sídlo:  webmaster@pdp.gov.sk

d) na podávanie žiadostí o podanie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár.

e) emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úradné poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov. Je určený pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité:  ochrana@pdp.gov.sk

Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov môžete nájsť na webovom sídle Úradu ( https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov ).

9. Zabezpečenie webového sídla

Webové sídlo https://www.mmjobs.sk/ využíva pri používaní pripojenia užívateľa a prenosu údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internet a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Poskytovateľ dátovej databázy obsahuje osobné údaje, ktoré sú chránené šifrovaním a nikdy neprístupnými údajmi v súlade s najnovšími technickými štandardmi. 

10. Zásady používania súborov cookies

V s §55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Zz o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme používať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Informácie o cookies a súkromí eu podľa regulácie EÚ v sekcii Cookies Politika

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1. Novembra 2023